پلی آلومینیوم در سردشت

وارد کننده کربنات استرانسیم و پرسولفات آمونیوم

شیمیایی برتر بزرگترین وارد... سدیم فسفات هگزا متافسفات تری  پلی فسفات پلی  آلومینیوم کلراید

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۰:۵۵ | شیمایی برتر